Termoboxy, termotašky, menuboxy, pizza tašky = teplé jedlá k zákazníkovi až do domu.

Reklamačný poriadok.

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 6 a 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.
 

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

  1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).
  2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zachádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).
  3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
  4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
  5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
  6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii:

  1. Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
  2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.
  3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci - fyzická osoba (nepodnikateľ) má podľa § 53 ods 6 zák. č 40/1964 Zb. (Obč. Zák), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom. Náklady spojené s dopravou sa nevracia. Objednávky od podnikateľských subjektov sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
 
Mimosúdne riešenie sporov (ADR)
 
V prípade, že dôjde Medzi nami spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy Alebo zo zmluvy o Poskytovanie Služieb, which sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, Moze spotrebiteľ podať navrh na mimosúdne reseni takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredná Inspektorat - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ Moze využiť tiež platformu na riešenie sporov on-line, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.